Newsletter

Regulamin Programu lojalnościowego - Kosmetyki za 1 grosz dla Stałych Klientów

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem programu lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jest firma Danuta Kulpa z siedzibą w Lublinie, al. Unii Lubelskiej 2, 20-108, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 712-145-36-49 (zwanym dalej „Organizatorem").
  2. Program prowadzony jest w oparciu o zakupy produktów z asortymentu oferowanego przez punkt handlowy (zwanym „Sklep”) zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polski, należącym do Organizatora prowadzony stacjonarnie. Sklepem jest każdy lokal otwarty pod marką Kosmetyki Na Wagę.
  3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. aż do dnia jego zakończenia:
   1. zgodnie z art. 919 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwana dalej: „KC”) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, z uprzednim 1-miesięcznym wyprzedzeniem;
   2. powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem strony internetowej www.kosmetykinawage.pl (zwana „Strona internetowa") oraz komunikatu w Sklepie;
  4. Klient („Uczestnik”) może wziąć udział w Programie w godzinach otwarcia Sklepu. Program jest niedostępny dla Klientów sklepu internetowego www.kosmetykinawage.pl
  5. Zasady i regulamin Programu dostępne będą na Stronie internetowej oraz w Sklepach na życzenie Uczestnika, a Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w programie, o której będzie informował na Stronie internetowej oraz w Sklepie.
  6. Uczestnikami Programu (dalej „Klient") mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, dokonujące zakupu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Programu nie mogą być: pracownicy Organizatora i ich rodziny oraz podmioty działające na zlecenie Organizatora.
 2. ZASADY PROGRAMU
  1. Karta zostaje wydawana Uczestnikowi w chwili osiągnięcia paragonu o wartości minimum 40 PLN. W momencie wydania karty zostaje postawiona pieczątka z datą wydania karty.
  2. Karta ważna jest przez 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu obowiązywania Programu.
  3. Karta po dacie ważności staje się nieważna, a zebrane na niej i niewykorzystane pieczątki przepadają.
  4. Uczestnik, który straci Kartę traci jednocześnie zapisane na niej pieczątki i prawo do nagród. Dopuszcza się wydanie nowej Karty na zasadach wskazanych w pkt. 2.1. niniejszego regulaminu.
  5. Uczestnik, który w dniach trwania Programu podczas wizyty w Sklepie okaże Kartę i dokona zakupu produktów, otrzyma odpowiednią ilość pieczątek odpowiadającą kwocie zrealizowanej transakcji. Minimalna kwota za jaką uczestnik otrzyma pieczątke to 40 PLN.
  6. Pieczątki zebrane na powyższych zasadach uprawniają Uczestnika do otrzymania produktów („Nagród”) określonych przez Organizatora zgodnie z ilością pieczątek zapisanych na Karcie.
  7. Pieczątki zebrane na Karcie odpowiadają stosownie równowartości produktów otrzymanych przez Uczestnika w stosunku:
   1. 5 pieczątek odpowiada nagrodzie o równowartości około 20 PLN;
   2. 10 pieczątek odpowiada nagrodzie o równowartości około 50 PLN;
   3. 15 pieczątek odpowiada nagrodzie o równowartości około 80 PLN;
  8. Zebrane na Karcie pieczątki uprawniają Uczestnika do nabycia Nagród określonych przez Organizatora.
  9. Nagrody wymieniane za pieczątki są określone raz w miesiącu przez Organizatora a informacja o ich dostępności Uczestnik może otrzymać w Sklepie. Organizator może zmienić w dowolnym czasie Nagrody w zależności od stanu magazynowego Sklepu.
  10. Uczestnik otrzymuje nagrodę za 1 grosz. W przypadku otrzymania kilku produktów, każdy z nich odpowiada 1 groszowi. Nagrody powinny zostać zarejestrowane przy ostatnim paragonie spełniającym minimum określone w§ 2 pkt 5,w którym Klient zgłasza swoją chęć wymiany pieczątek za nagrodę. Brak zgłoszenia chęci wymiany pieczątek za nagrodę w momencie rejestracji paragonu w Sklepie jest równoznaczne z brakiem możliwości odebrania Nagrody w danym momencie.
  11. W momencie wymiany pieczątek za nagrodę Karta zostaje odebrana Klientowi.
  12. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać Formularz Potwierdzenia Uczestnictwa w akcji promocyjnej Kosmetyki za 1 grosz dla Stałych Klientów w momencie odbierania nagrody. Formularz zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email lub numer telefonu komórkowego, nagrody otrzymane przez Uczestnika oraz potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych teleadresowych dla potrzeb marketingowych Organizatora i potrzeb obsługi Programu.
 3. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres: Kosmetyki Na Wagę, al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin z dopiskiem „Karta Lojalnościowa " w okresie trwania Programu oraz w okresie 14 dni od jego zakończenia.
  2. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Sklepie oraz na Stronie internetowej.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności KC.
  3. Każdy z Uczestników bierze udział w Programie pod zgłoszonym adresem e-mail, Imieniem i Nazwiskiem, a jego dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostaną wyłącznie do dyspozycji Organizatora.